Tầm nhìn/ Nhiệm vụ

Tầm nhìn và Nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể được sửa đổi trong Đại hội đồng lần thứ 2 như sau:

. Tầm nhìn

(1) Đẩy mạnh Công ước năm 2003 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo Điều 4 khoản 1 của Bản thỏa thuận.

(2) Đạt được các mục tiêu đề ra tại Điều 4 khoản 1 của Bản thỏa thuận giữa UNESCO và Nhật Bản, thông qua chức năng nêu trong điều 4 khoản 2 của Bản thỏa thuận.

(3) Đóng góp vào thành tích của Chiến lược trung hạn 37/C4 của UNESCO, Chương trình bốn năm một lần và ngân sách 37 C/5, thông qua các chức năng nêu trong Điều 4 khoản 2 của Bản thỏa thuận. 

2. Nhiệm vụ

(1) Thúc đẩy, phối hợp nghiên cứu thực tiễn và phương pháp bảo vệ các yếu tố di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương khỏi nguy cơ biến mất, trên cơ sở hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức đại diện cộng đồng và các tổ chức chính phủ và phi chính phủ khác ở Nhật Bản cũng như các nước khác trong khu vực;

(2) Hỗ trợ (về mặt nghiên cứu) các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt chú trọng đến các nước đang phát triển, trong việc thực hiện các biện pháp như đã đề cập tại điều 11, 12, 13 và 14 của Công ước năm 2003;

(3) Tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề tập trung vào vai trò của nghiên cứu như một thành phần hữu ích cho việc bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể cùng các kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết liên quan, bao gồm các chuyên gia, đại diện cộng đồng và các nhà quản lý từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương;

(4) Khuyến khích và hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tham gia vào hoạt động nghiên cứu liên quan đến việc bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể;

(5) Phối hợp với các Trung tâm loại 2 khác và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và ngoài khu vực;

(6) Bước đầu hợp tác giữa tất cả các tổ chức quan tâm khác đang hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, trong quá trình thúc đẩy hơn nữa hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.