Các báo cáo và các ấn phẩm

Báo cáo chuyến thăm quan học tập năm 2013: Hướng tới bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể nhằm thúc đẩy bản sắc văn hoá và khả năng phục hồi của cộng đồng ở Timor-Leste (Bản sửa đổi) (Chỉ có bản tiếng Anh)
IRC họp về ICH năm 2013 - Đánh giá các tiêu chí công nhận cho hai công ước của UNESCO về phi vật thể Di sản văn hóa (Báo cáo cuối cùng) (Chỉ có bản tiếng Anh) (Sẽ công khai trong thời gian tới)
2012 Hội thảo cựu sinh viên trường Dòng quốc tế về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á Thái Bình Dương (Chỉ có bản tiếng Anh)
Diễn đàn các nhà nghiên cứu ICH lần thứ nhất: "Thực hiện công ước của UNESCO năm 2003" (Chỉ có bản tiếng Anh)
Cuộc họp các nhà nghiên cứu lần thứ nhất về cộng đồng và công ước năm 2003: "Tài liệu về di sản văn hóa phi vật thể như là một công cụ cho các hoạt động bảo vệ cộng đồng" (Chỉ có bản tiếng Anh)
Khóa đào tạo về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể năm 2011, báo cáo cuối cùng (Chỉ có bản tiếng Anh)

Quyển giới thiệu về IRCI

Quyển giới thiệu về IRCI
(Tiếng Nhậttiếng Anh)