đánh giá nhu cầu

IRCI tập hợp các ý kiến khác nhau hoặc các yêu cầu về nghiên cứu và các nhu cầu đối với việc bảo vệ Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể từ các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các nhà nghiên cứu, các cộng đồng Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể, v. .... Vui lòng cho biết ý kiến của bạn bằng cách sử dụng mẫu được liên kết dưới đây.

Đối với các Tổ chức, Viện, Cộng đồng

(1) Tổ chức / Viện / Nhóm:
(2) Trang Web URL: http://
(3) Loại Tổ chức: Đánh dấu X, trong ( )
    ( ) Chính phủ, Bảo tàng, Đại học
     ( ) Viện Nghiên cứu, Tổ chức phi chính phủ
    ( ) Tổ chức phi lợi nhuận, Cộng đồng Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể, khác
(4) Quốc gia:
(5)Kinh nghiệm Dự án đã tham gia (Khoảng thời gian, Tên dự án, Đồng tổ chức):
(6) Ý kiến hoặc nhu cầu của bạn:
Xin chân thành cảm ơn.
Văn phòng IRCI

Đối với các Cá nhân

Đối với các Tổ chức, Viện, Cộng đồng
(1) Tên:
(2) Vị trí:
(3) Loại Tổ chức: Đánh dấu X, trong ( )
     ( ) Chính phủ, Bảo tàng, Đại học
     ( ) Viện Nghiên cứu, Tổ chức phi chính phủ
    ( ) ( ) Tổ chức phi lợi nhuận, Cộng đồng Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể, khác
(4) Quốc gia:
(5) Lĩnh vực chuyên môn:
(6) Các Đoàn thể & Hoạt động chuyên nghiệp:
(7) Kinh nghiệm Dự án đã tham gia (Khoảng thời gian, Tên dự án, Đồng tổ chức):
(8) Ý kiến hoặc nhu cầu của bạn:
Xin chân thành cảm ơn.
Văn phòng IRCI