ចក្ខុវិស័យ/បេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មនៃអាយ.អ.ស៊ី.អាយ. ដែលត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី1 និងត្រូវបានកែតម្រូវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី2 មានដូចខាងក្រោម។

. ចក្ខុវិស័យ

(1) ជំរុញអនុសញ្ញាឆ្នាំ 2003ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយផ្អែកតាមមាត្រា 4 កថាខណ្ឌ 1 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

(2) សម្រេចបាននូវគោលដៅមានចែងក្នុងមាត្រា4 កថាខណ្ឌ 1 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសជប៉ុន និងអង្គការយូណេស្កូតាមរយៈមុខងារដែលមានគ្រោងនៅក្នុងមាត្រា 4 កថាខណ្ឌ 2 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

(3) ជួយដល់សមទ្ធិផលនៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អង្គការយូណេស្កូរយៈពេលមធ្យម 37/ស៊ី4 និងកម្មវិធីបួនឆ្នាំម្តង និងថវិកាចំនួន 37ស៊ី/ 5 តាមរយៈមុខងារដែលមានគ្រោងនៅក្នុងមាត្រា 4 កថាខណ្ឌ 2 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

2. បេសកកម្ម

(1) ដើម្បីជំរុញនិងសម្របសម្រួលការស្រាវជ្រាវទៅនឹងការអនុវត្ត និងវិធីសាស្រ្តនៃការការពារធាតុផ្សំនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីដែលរងការគំរាមកំហែងដែលមាន នៅក្នុង តំបន់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ទន្ទឹម នឹងនេះ សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ អ្នកតំណាង សហគមន៍ និង អង្គការ របស់ រដ្ឋាភិបាល និង អង្គការ មិនមែន រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ប្រទេស ជប៉ុន និង នៅ កន្លែង ផ្សេងនៅក្នុងតំបន់។

(2) នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការស្រាវជ្រាវដើម្បីជួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងការអនុវត្តន៍វិធានការ បែបនេះ ដោយ យោងតាមមាត្រា 11, 12, 13 និង 14 នៃ អនុសញ្ញា ឆ្នាំ 2003 ទន្ទឹមនឹងនេះ ជា ការ យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

 (3) ដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលានិងសន្និសិទផ្តោតសំខាន់លើតួនាទីនៃ ការ ស្រាវជ្រាវ នេះ ជា សមាសភាគ ដែល មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ ការ ការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី និង ការ អនុវត្ត និង វិធីសាស្រ្តដែលពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវការចូលរួមពីអ្នក ជំនាញ តំណាង សហគមន៍ និង អ្នក គ្រប់គ្រង មកពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

 (4) ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជួយដល់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែល ចូលរួម ក្នុង សកម្មភាព ស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទងទៅនឹងការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី។

 (5) ដើម្បីសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលប្រភេទទី 2 និង ស្ថាប័ន ផ្សេងទៀត ដែល សកម្ម នៅក្នុង តំបន់ នៃ ការ ការពារ បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៅក្នុង តំបន់ និង ក្រៅ តំបន់ អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក។                          

(6) ដើម្បីផ្តួចផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមស្ថាប័នដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលសកម្មនៅក្នុងតំបន់នៃការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី ទន្ទឹមនឹងនេះ ដែលបន្តគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដែលទាក់ទងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។