ការបោះពុម្ពផ្សាយនិងឯកសារ

របាយការណ៍ទស្សនកិច្ចសិក្សាឆ្នាំ2013: ឆ្ពោះទៅរកការថែរក្សាបិតិកភណ្ឌ័វប្បធម៌អរូបិយដើម្បីការផ្សព្វផ្សាយលក្ខណៈពិសេសវប្បធម៌និងភាពរស់ឡើងវិញនៃសហគមន៍នៅប្រទេសទីម៉រ័ខាងកើត (ឯកសារភាសាអង់គ្លេស)
2013 Study Tour Report: Toward Safeguarding the Intangible Cultural Heritage for the Promotion of Cultural Identity and Community Resilience in Timor-Leste (Revised Edition)
កិច្ចប្រជុំរបស់IRCI នៅលើICH ឆ្នាំ2013- ការវាយតំលៃលក្ខណៈភស្ដុតាងវិនិច្ឆ័យនៃសិលាចារិកសំរាប់សន្ធិសញ្ញានៃការថែរក្សាបិតិកភណ្ឌ័អរូបីយទាំងពីររបស់អង្គការUNESCO (របាយការណ៍ចុងក្រោយ) (ឯកសារភាសាអង់គ្លេស) (នឹងបង្ហាញនានាឆាប់ៗ)
2013 IRCI Meeting on ICH ­ Evaluating the Inscription Criteria for the Two of UNESCO’s Intangible Cultural Heritage Convention (Final Report)
សិក្ខាសាលារបស់អតីតនិសិ្សតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលក្ខណៈអន្តរជាតិស្ដីអំពីការថែរក្សាបិតិកភណ្ឌ័វប្បធម៌អរូបីយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ2012 (ឯកសារភាសាអង់គ្លេស)
2012 International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific
សន្និសិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ICHលើកទី1 “ការប្រតិបត្តិអនុសញ្ញារបស់អង្គការUNESCO ឆ្នាំ2013”
The First ICH-Researchers Forum: "The Implementation of UNESCO's 2003 Convention"
ការប្រជុំលើកទី1នៃអ្នកស្រាវជ្រាវប្រកបដោយប្រពលភាពលើសហគមន៍និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ2003 “ឯកសារបិតិកភណ្ឌ័វប្បធម៌អរូបីយសំរាប់ជាឧបករណ៍លើសកម្មភាពរក្សាសុវត្ថិភាពសហគមន៍” (ឯកសារភាសាអង់គ្លេស)
The First Intensitive Researchers Meeting on Communities and the 2003 Convention: "Documentation of Intangible Cultural Heritage as a Tools for Community’s Safeguarding Activities"
របាយការណ៍ចុងក្រោយស្ដីអំពីវគ្គសិក្សាថែរក្សាបិតិកភណ្ឌ័វប្បធម៌អរូបីយប្រចាំឆ្នាំ2011(ឯកសារភាសាអង់គ្លេស)
(The training course for safeguarding of intangible cultural heritage 2011 final report)

សន្លឹកផ្សព្វផ្សាយព័តមាន IRCI

សន្លឹកផ្សព្វផ្សាយព័តមាន IRCI
(ឯកសារភាសាជប៉ុនភាសាអង់គ្លេស)