ກ່ຽວກັບ IRCI

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສົ່ງເສີມການບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກພູມປັນຍາທາງວັດທະນະທຳ (ICH), ແລະເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທີ່ໜັກແໜ້ນກວ່າເກົ່າໃນການປົກປັກຮັກສາ ICH ໃນຂົງເຂດພູມມິພາກເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ, ແລະ ການອະນຸມັດສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈມໍລະດົກພູມປັນຍາທາງວັດທະນະທໍາສາກົນໃນຂົງເຂດພູມມິພາກເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ທຶນຈາກກອງປະຊຸມໃຫ່ຍທົ່ວໄປຂອງ UNESCO ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ2009.  ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບ UNESCO ໃນເດືອນສິງຫາ ປີ2010 (ໜັງສືສັນຍາ), ສະຖາບັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈມໍລະດົກພູມປັນຍາທາງວັດທະນະທໍາສາກົນໃນຂົງເຂດພູມມິພາກເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ (IRCI) ໃນເດືອນຕຸລາ ປິ2011ຂື້ນ.