ປະຫວັດຂອງ IRCI

 


2009

10/2009

ອະນຸມັດໃຫ້ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສູນຄົ້ນຄົ້ວແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟີກໃນກ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 35 ຂອງ UNESCO

2010

30/8/2010

ຕົກລົງກັນລະຫ່ວາງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນກັບ UNESCO

2011

29/3/2011

ສັນຍາຕົກລົງລະຫວ່າງສະຖາບັນມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ເມືອງສະໄກ

1/4/2011

ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການກະກຽມເພື່ອສ້າງຕັ້ງສູນຄົ້ນຄົ້ວແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະ ນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟີກ (IRCI)

1/10/2011

ການສ້າງ IRCI. ທ່ານ ໂທໂມອາກິ ຟູຈິ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນອຳນວຍການໃຫ່ຍຂອງ IRCI

3/10/2011

ຄະນະບໍລິຫານທຳອິດແລະງານເປີດ IRCI

4/10/2011              

ສຳມະນາສະຫຼອງການເປີດຂອງສູນຄົ້ນຄົ້ວແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟີກ

16/12/2011

ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດເກັບ web ຂອງ IRCI

2012

3/3/2012

ກ້ອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວເລິກກ່ຽວກັບຊຸມຊົນແລະການສຳມະນາປີ 2003

3/6/2012

ກ້ອງປະຊຸມຂອງນັກຄົ້ນຄົ້ວ ICH ທຳອິດທີ່ Paris

3/8/2012

ສະຫຼູບຂອງບົດບັນທຶກ (MOU) ລະຫ່ວາງສູນມະນຸດວິທະຍາຂອງເຈົ້າຫຍີງ Maha Chakri Sirindhorn (SAC) và IRCI

6/8/2012

ການສຳມະນານັກຮຽນເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດ: ການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະ ະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟີກໄດ້ມີການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງໂດຍນ SAC ແລະ IRCI

2013

10/1/2013

ການສຳມະນາຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບ ICH - ຕີລາຄາມາດຖານຂອງກຳມະກອນຕໍ່ກັບສອງລາຍຊື່ບັນຊີສົນທິສັນຍາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ຂອງ UNESCO

17/2/2013

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນຂົງເຂດອາຊີ -ປາຊີຟີກທີ່ຫໍພິພິຕະພັນນະຄອນ Sakai

22-25/2/2013

ການການປະຊຸມສໍາມະນາ ຄັ້ງທີ 1 ກ່ຽວກັບ “ເອກະສານສາລະຄະດີ ICH ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາການປົກປ້ອງຊຸມຊົນ” ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

1/4/2013

ທ່ານ Akio Arata ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງ IRCI

3/8/2013

ກອງປະຊຸມຫົວຂໍ້ແຫ່ງຊາດທີ່ງານສະຫຼອງ 10 ປີ ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະ ນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້

8-16/8/2013

“ມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ແລະ ຫໍພິພິດທະພັນ: ໂຮງຮຽນນອກສະຖານທີ່” ຮ່ວມຈັດໂດຍ IRCI ແລະ SAC ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ.

21/10/2013

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ IRCI ຄັ້ງທີ 2 ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ.


22-26/10/2013

ທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ຈາກປະເທດຕີມໍ-ເລສເຕ ໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

2014

4-6/2/2014

ການການປະຊຸມສໍາມະນາ ຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວກັບ “ເອກະສານສາລະຄະດີ ICH ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາການປົກປ້ອງຊຸມຊົນ” ຈັດຂຶ້ນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

19-20/2/2014

ກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບສາກົນ ກ່ຽວກັບ “ການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ ສຳລັບການປົກປ້ອງ ICH ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊິຟິກ” ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ.

31 ກໍລະກົດ 2014

ເຜີຍແຜ່ໃບໂຄສະນາໃໝ່ຂອງ IRCI

25 ກັນຍາ 2014

ເປີດນຳໃຊ້ “ຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ICH ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ”

1 ຕຸລາ 2014

ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ IRCI ຄັ້ງທີ 3 ຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງຊາໄກ

19 ທັນວາ 2014

“ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງ IRCI ກ່ຽວກັບການສຶກສາລະບົບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງຟູກູໂອກະ.

2015

26 - 27 ມັງກອນ 2015

IRCI ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຊ່ຽວຊານສາກົນຂອງໂຄງການ “ການຄົ້ນຄ້ວາການເຮັດແຜນທີ່ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ເປັນນາມມະທຳ (ICH) ຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ” ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກົວລາລຳເປີ

27 - 28 ມັງກອນ 2015

“ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງສູນຊຸມຊົນຢູ່ໃນການຟື້ນຟູໃໝ່ຂອງ ICH: