ວິໄສທັດ/ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຕ່າງໆຂອງ IRCI ທີ່ຖືກອະນຸມັດເຫັນດີທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານຄັ້ງທີໜື່ງ ແລະ ໄດ້ຖືກດັດແກ້ໄຂໃໝ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານຄັ້ງທີສອງ ແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(1) ຊຸກຍູ້ສົນທິສັນຍາປີ 2003 ໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟຮິກຕາມມາດຕາ 4 ວັກ 1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ.

(2) ບັນລຸເປົ້າໝາຍຢູ່ມາດຕາ 4 ວັກ 1 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ UNESCO ແລະຍີ່ປຸ່ນ,ຜ່ານໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຍົກໃນມາດຕາ 4 ວັກ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງ.

(3) ປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດສຳເລັດຍຸດທະສາດໄລຍະກາງ 37/C4 ຂອງ UNESCO ແລະລາຍການສີ່ປີມີຄັ້ງໜື່ງແລະງົບປະມານ 37 C/5, ໂດຍຜ່ານໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຍົກໃນມາດຕາ 4 ວັກ 2 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້.

2. ພາລະກິດ

(1)ກວດກາແລະຮ່ວມມືໃນການຄົ້ນຄົ້ວປະຕິບັດແລະແນວທາງການຮັກສາປັດໃຈມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽງໃນການສາບສູນໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟຮິກ,ພ້ອມປະສານກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ,ສະຖາບັນຄົ້ນຄົ້ວ,ບັນດາຜູ້ຕ່າງໜ້າຊຸມຊົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດແລະປະສະຈາກລັດທີ່ຍີ່ປຸ່ນແລະບ່ອນອື່ນໃນຂົງເຂດ

(2)ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການຄົ້ນຄົ້ວໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊິຟຮິກໃນການປະຕິບັດແນວທາງທີ່ໄດ້ຍົກໃນມາດຕາ 11,12,13 ແລະ 14ຂອງສົນທິສັນຍາ 2003, ພິເສດໃນນັ້ນເອົາໃຈໃສ່ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ;

(3)ຈັດກອງປະຊຸມແລະສຳມະນາຫົວຂໍ້ສູມໃສ່ພາລະບົດບາດຂອງການຄົ້ນຄົ້ວເປັນປັດໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດໃນການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ແລະແນວທາງການປະຕິບັດແລະວິທີທາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,ພ້ອມກັບຊ່ຽວຊານ,ຜູ້ຕ່າງໜ້າຊຸມຊົນແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈາກຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟຮິກ;

(4)ປຸກລະດົມແລະສະໜັບສະໜູນນັກຄົ້ນຄົ້ວໜຸ່ມໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊິຟຮິກເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄົ້ວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້;

(5) ປະສານກັບສູນປະເພດ 2ອື່ນແລະບັນດາອົງການໃນຂອບເຂດການຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ໃນແລະນອກຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟຮິກ, ແລະ,

(6)ເລີ່ມຕົ້ນການປະສານລະຫວ່າງອົງການອື່ນທີ່ກຳລັງປະຕິບັດໃນຂົງເຂດຮັກສາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້,ພ້ອມກັບການຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນຂົງເຂດອາຊີ-ປາຊີຟຮິກ.