ການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດເພື່ອສົ່ງເສີມການຕຽມຄວາມພ້ອມດ້ານກົດໝາຍແມ່ນໍ້າຂອງ ຈັດຂື້ນທີ່ແຂວງໂທຢະມະ.

ໃນວັນທີ17-19ເດືອນ12ປີ2015 ໄດ້ຈັດການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດຄັ້ງທີ2ກ່ຽວກັບ(ການວິໃຈລະບົບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບມໍຣະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ)ທີ່ຫໍປະຊຸມຈັງຫວັດໂທຍະມະໂດຍມີ ນັກຊ່ຽວຊານ 23 ຄົນຈາກ 8ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

IRCI ໄດ້ຈັດໂຄງການນີ້ໃຫ້ເປັນໂຄງການວິໃຈ ຊ່ວງລະຫວ່າງປີ2014-2016. ປະເທດແຖບລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຍັງເປັນປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈັດລະບົບທາງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກທາງວັດຖະນະທຳທີ່ຈັບບໍ່ໄດ້. ອີກທັງເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທັງດ້ານສັງຄົມ ເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກຄອງ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຄືຈະຕ້ອງສຳຫຼວດແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກການສຳພາດເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ແລະອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ຮ່ວມມືກັບນັກຊ່ຽວຊານທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄິດຫາວິທີສະນັບສະໜູນໃຫ້ເກີດການພັດທະນາກອບທາງກົດໝາຍທີ່ມີປະສິດທີພາບເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ນັກຊ່ຽວຊານຈາກຫຼາຍໆມະຫາວິທະຍາໄລຢ່າງເຊັ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລກິວຊິວ ແລະ ທີມຂອງ IRCIໄດ້ປຶກສາຮ່ວມກັນສ້າງແບບສອບຖາມ ແລະແຈກໄປຍັງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຕ່ລະປະເທດໃນແຖບລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ6ປີທີ່ແລ້ວ. IRCI ໄດ້ສົ່ງຜູ້ຊ່ວຍຊານໄປພະມ້າ ລາວ ແລະ ໄທ ເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມ11. ການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດ ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ທຳການສຳຫຼວດ ໄດ້ພົບກັບນັກວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ລວມເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຂອງປະເທດໃນແຖບລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. ການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດນີ້ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈະຊ່ອຍໄຫ້ແຕ່ລະປະເທດໃນເວລາສ້າງກົດໝາຍໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖີ່ນ. ການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ ສາມາດສະຫຼຸບກົດໝາຍພື້ນຖານໄດ້ຢ່າງສຳເລັດ.

ນອກຈາກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືຈາກແຂວງໂທຢະມະ ທີ່ມີຕົວຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບການພັດທະນາປັບປຸງສິນລະປະ ຫັດຖະກຳແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳຂອງແຂວງໂທຢະມະ ແລະເມືອງຕະກະໂອກະ ອີກດ້ວຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ ທາງແຂວງໂທຢະມະ ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ເບິ່ງງານທີ່ໂຮງງານສິນລະປະ ຫັດຖະກຳ ແລະ ສຳພາດຜູ້ສືບທອດງານສິນລະປະນີ້ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ໃນງານການປະຊຸມເຊີງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ ຍັງມີນັກຊ່ຽວຊານຈາກສະມາຄົມຫັດຖະກຳຈາກສີລັງກາ 2ທ່ານ ກັບນັກສິນລະປະ ຫັດຖະກຳຍິງ 2 ທ່ານ ຈາກເຂດທີ່ມີສົງຄາມຈາຟນາ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ(ການວິໃຈກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູສິນລະປະ ຫັດຖະກຳຫຼັງຈາກເກີດສົງຄາມຢູ່ສີລັງກາ)ຂອງ IRCIກໍ່ມາເຂົ້າຮ່ວມງານດ້ວຍ.   IRCI ຍັງໄດ້ຫາລືແນວທາງການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດເພື່ອຟື້ນຟູສິນລະປະ ຫັດຖະກຳໃນສີລັງກາ ອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຕິດຕໍ່ :ມິຊະໂກ ໂອນຶກິ

Yoko Sakai from Toyama Prefectural Board of Education, and Ichiro Miyazaki from commerce, Industry and Labor Department

ໂຍໂກ ສະໄກ ຂະນະກຳມະການການຶກສາຂອງແຂວງໂທຍະມະ, ອິຈິໂລ ມິຢະຊະກິ ກົມການຄ້າແລະແຮງງານ

Katsuji Nousaku talks about the revitalization of traditional craft production

ການເລົ່າຂອງ ກັດສຶຈິ ໂນສະກຶ ກ່ຽວກັບການກະຕຸ້ນງານສີມືແບບດັ້ງເດີມ

Yoshinori and Takeshi Musashigawa lecture the techniques of lacquer ware in Takaoka

ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເທັກນິກທາງດ້ານເຄື່ອງເຄືອບທະກະໂອກະຂອງ ໂຍສິໂນລິ ມຶສະສິງະວະ ແລະ ທະເກສິ

ການເບິ່ງງານທີ່ໂຮງງານແລະສອບຖາມຜູ້ສືບທອດຂອງນັກວິຊາການ

ການເບິ່ງງານທີ່ໂຮງງານແລະສອບຖາມຜູ້ສືບທອດຂອງນັກວິຊາການ