ການພິມເຜີຍແຜ່ແລະເອກະສານ

ບົດລາຍງານການທັດສະນະສຶກສາປີ2013:ທີ່ມີຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມເອກະລັກທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຊຸມຊົນໃນປະເທດຕິມໍເລສເຕີ (ສະບັບແກ້ໃຂ) (ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ)
ກອງປະຊຸມ IRCIທີ່ ICHປີ2013 ວ່າດ້ວຍການປະຊຸມກ່ຽວກັບການປະເມີນເງື່ອນໄຂຂໍ້ຄວາມບົດບັນທຶກທັງສອງຂອງຢູເນສໂກທາງມໍຣະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້(ສະບັບສົມບູນ) (ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ)(ຈະເປີດທຳການໃຫ້ເບິ່ງໃນໄວໆນີ້
ສຳມະນາສິດເກົ່າຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ໃນແຖບເອເຊຍປາຊີຟິກ ປີ2012(ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ)
ຄັ້ງທຳອິດຂອງການອະພິປາຍຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາICH:(ການນຳອະນຸສັນຍາປີ2003ຂອງຢູເນສໂກນຳໄປໃຊ້ຈິງ)(ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ)
ຄັ້ງທຳອິດຂອງການປະຊຸມກຸ່ມນັກຄົ້ນຄ້ວາສະເພາະໃນຊຸມຊົນແລະອະນຸສັນຍາປີ2003: (ເອກະສານອ້າງອິງກ່ຽວກັບມໍຣະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ທີ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນ) (ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ)
ບົດລາຍງານສະບັບສົມບູນກ່ຽວກັບຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງມໍຣະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ຈັບຕ້ອງບໍ່ໄດ້ ຂອງປີ2011(ມີແຕ່ພາສາອັງກິດ)

ເອກະສານປະກອບຂອງIRCI

ເອກະສານປະກອບຂອງIRCI
(ມີພາສາຍີ່ປຸ່ນພາສາອັງກິດ)