ຕີລາຄາຄວາມຕ້ອງການ

IRCI ລວບລວມບັນດາຄຳຄິດຄຳເຫັນຫຼືຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວການຄົ້ນຄວ້າແລະຄວາມຕ້ອງການປົກປ້ອງ ICH ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ອົງການ NGO, ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ,ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຊຸມຊົນ, ICH, ແລະອື່ນໆ... ກະລຸນາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ໄດ້.

(1) ຈັດຕັ້ງ / ສະຖາບັນ / ກຸ່ມ:
(2)URL ໜ້າ Web: http://
(3) ປະເພດຈັດຕັ້ງ: ໝາຍ X, ເຂົ້າ ( )
( ) ລັດຖະບານ,ຫໍວັດທະນະທຳ,ມະຫາວິທະຍາໄລ
( ) ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, NGO
( ) NPO, ຊຸມຊົນICH, ອື່ນໆ
(4) ປະເທດ:
(5) ປະສົບການຂອງໂຄງການທົ່ວໄປ(ເວລາ, ຊື່ໂຄງການ,ຄະນະຈັດຕັ້ງ):
(6)ຄຳຄິດເຫັນຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ:
ຂໍຂອບໃຈ.
ອົງການIRCI

ສຳລັບຜູ້ຈັດຕັ້ງ ສະຖາບັນ , ຊຸມຊົນ ພາກສ່ວນສຳຄັນພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(1) ຊື່:
(2) ຕໍາແຫນ່ງ:
(3) ປະເພດຈັດຕັ້ງ: ໝາຍ X, ເຂົ້າ ( )
( ) ລັດຖະບານ,ຫໍວັດທະນະທຳ,ມະຫາວິທະຍາໄລ
( ) ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ, NGO
( ) NPO ຊຸມຊົນICH, ອື່ນໆ
(4) ປະເທດ:
(5) ຂົງເຂດພິເສດ:
(6) ປະກອບອາຊີບແລະກິດຈະກໍາ:
(7) ປະສົບການຂອງໂຄງການທົ່ວໄປ(ເວລາ, ຊື່ໂຄງການ,ຄະນະຈັດຕັ້ງ):
(8) ຄຳຄິດເຫັນຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ:

ຂໍຂອບໃຈ. ອົງການ IRCI ສໍາລັບບຸກຄົນ ການສົນທະນາ/ກອງປະຊຸມການຄົ້ນຄວ້າ