දැක්ම/මෙහෙවර

ප්‍රථම පාලක සභා රැස්වීමේ දී අනුමත කර දෙවන පාලක සභා රැස්වීමේ දී සංශෝධනය කළ IRCI ආයතනයේ දැක්ම හා මෙහෙවර පහත දැක්වෙන පරිදි‍ වේ.

. දැක්ම

(1) ගිවි‍සුමේ 4 වන වගන්තියේ 1 වන ඡේදය අනුව 2003 සම්මුතිය ආසියා -ශාන්තිකර කලාපවල ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

(2) “යුනෙස්කෝ” ආයතනය හා ජපානය අතර අත්සන් කළ ගිවි‍සුමේ 4 වන වගන්තියේ 1 වෙනි ඡේදයේ නියම කර ඇති පරමාර්ථ ගිවිසුමේ 4 වන වගන්තියේ 2 වන ඡේදයේ දක්වා ඇති ක්‍රියාකාරිත්වය මගින් සාක්ෂාත් කර ගැනීම.

(3) “යුනෙස්කෝ” සංවිධානයේ මධ්‍යකාලීන උපායමාර්ග 37 සී/4 සහ සිව් වාර්ෂික වැඩ සටහන හා 37 සී/5 අයවැය ගිවිසුමේ 4 වෙනි වගන්තියේ 2 වෙනි ඡේදයේ දක්වා ඇති ක්‍රියාකාරිත්වයන් මගින් එහි ජයග්‍රහණයන්ට දායක වීම. 

2. මෙහෙවර

(1) ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ තිබෙන අනතුරට මුහුණපා තිබෙන උරුමයේ මූලද්‍රවය ආරක්ෂා කිරීමේ පරිචයන් හා ක්‍රමවේදයන් සම්බන්ධ පර්යේෂණවලට අනුබල දීම හා සමායෝජනය කිරීම සිදු කරන අතර ජපානයේ සහ එම කලා‍පයේ පිහිටි විශ්වවිද්‍යාල පර්යේෂණායතන ප්‍රජා නියෝජිතයන් හා අනෙකුත් රජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම

(2) 2003 සම්මුතියේ 11,12,13 සහ 14 යන ව්‍යවස්ථාවන්හි සඳහන් කර ඇති පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ පිහිටි රටවලට පර්යේෂණ පැවැත්වීම සඳහා සහාය වන අතර සංවර්ධනය වන රටවල් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කිරීම

(3) ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ විශේෂඥයන් ප්‍රජාව සම්බන්ධ පරිචයන් හා ක්‍රමෝපායන් සම්බන්ධ අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීමේ දී පර්යේෂණ කටයුතු වල කාර්යභාරය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් වැඩ මුළු හා සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය කිරීම

(4) අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීමෙහිලා කටයුතු කරන ආසියානු ශාන්තිකර කලා‍පයේ තරුණ පර්යේෂකයන්ට අනුබල දීම හා සහාය ලබාදීම

(5) ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ හා ඉන් ඔබ්බට වූ ප්‍රදේශයේ අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීමෙහිලා එම විජිතයේ ක්‍රියාකාරීත්ව කටයුතු කරන අනෙක් දෙවන වර්ගයට අයත් මධ්‍යස්ථාන හා ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.

(6) ආසියා ශාන්තිකර කලාපයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවලට සෘජුවම තාක්ෂණික අධාර ලබාදීමෙහි ලා අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීමේ හි ලා සක්‍රියව ක්‍රියා කරන අනෙකුත් සියලුම උනන්දුවක් දක්වන ආයතන සමඟ සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීම.