මහ මෙකොන් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට (ICH) සම්බන්ධ නීති පද්ධති අධ්‍යයනයන් පිළිබඳ වැඩමුළුවක් ටොයාමා ප්‍රාන්තයේ පැවැත්විනි

මහ මෙකොන් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට (ICH) සම්බන්ධ නීති පද්ධති අධ්‍යයනයන් පිළිබඳ IRCI දෙවන වැඩුමුළුව 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ17-19 ටොයාමා නගරයේ ටොයාමා ප්‍රාන්ත සිවිල් මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විනි. වැඩමුළුවට රටවල් 8 කින් විශේෂඥයින් 23 දෙනෙකු සහභාගී වුහ.

මහ මෙකොන් කලාපයේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන්ට සම්බන්ධ නීති පද්ධති අධ්‍යයනයන් පිළිබඳ ඉදිරියට යන IRCI පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් මුදල් වර්ෂ 2014-2016 තුලදී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. විවිධ සමාජීය, ආර්ථික සහ දේශපාලනික පද්ධති ඇති මෙකොන් කලාපයේ විවිධ රටවල ICH සුරැකියාව සඳහා නෛතික රාමුවක් ඇතිකල යුතුව තිබේ. ක්‍ෂේත්‍ර සමීක්ෂණ මගින් තොරතුරු රැස්කිරීමෙන් සහ විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් මෙන්ම මෙම රටවල රාජ්‍ය නිළධාරීන් සහ අදාල ආයත  සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීමෙන් ප්‍රායෝගික සහ ප්‍රයෝජනවත් නෛතික රාමුවක් සකස් කිරීමෙන් දායකවීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය අරමුණු කරනු ලබයි.

IRCI සහ ක්‍යුෂු විශ්ව විද්‍යාලයේ සහයෝගීත්ව පර්යේශකයන් සහ වෙනත් ආයතන එක්ව පසුගිය ජුනි මාසයේ ප්‍රශ්ණාවලියක් සකස්කොට මෙකොන් කලාපයේ රටවල් අතර බෙදාහරින ලදි. පසුව විස්තරාත්මක තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා IRCI විශේෂඥයන් දෙදෙනෙකු මියන්මාරයට, ලාඕසයට සහ තායිලනත්යට පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ පිටත්කර යවන ලදි. ටොයාමා වැඩමුළුව ක්ෂේත්‍ර සමීක්ෂණය කල විශේෂඥයන්ට, රාජ්‍ය නිළධාරීන්ට මෙන්ම මෙකෝන් කලාපයේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉලක්ක කරන ලද විශ්වවිද්‍යාල පර්යේශකයන්ට එක්ව සාකච්ඡා කිරීමටත් යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍රථිඵල හුවමාරු කර ගැනීමටවත් මහඟු අවස්ථාවක්විය. ව්‍යාපෘතියේ අවසන් ඉලක්කය වුයේ ජාතික සහ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ නීති පද්ධති සකස් කිරීමට ප්‍රයොජනවත් ආයුධ-ගොන්නක් (Tool-kit) ලබාදීමයි. මෙම ඉලක්කය
සාක්ෂාත් කරගැනීමට අවශ්‍ය මුලික සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාව උදාකර ගැනීම අතින් මෙම වැඩමුළුව අතිශය සාර්ථකත්වයට පත්විය.

පාරම්පරික අත්කම් කර්මාන්ත දියුණු කිරීමේ යහපත් කාර්යයේ යෙදී සිටින ටොයාමා ප්‍රාන්තයේ සහයෝගයෙන් ටොයාමා ප්‍රාන්තයේ සහ ටකඕකා නගරයේ ICH සුරැකියාව පිළිබඳ  දේශිය ක්‍රම මැයෙන් දේශනයක් වැඩමුළුවට ඇතුලත් කිරීමට හැකිවිය. වැඩමුළුව නිසා ටකඕකා නගරයේ කලාකුටි නැරඹීමටත් ප්‍රාදේශීය ශිල්පීන් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමටත් අවස්ථාව උදාවිය. මෙම සැසි වලට ශ්‍රී ලාංකික සහභාගිවන්නන් සම්බන්ධවුහ: ජාතික අත්කම් මණ්ඩලයෙන් දෙදෙනෙකු සහ IRCI වෙනත් ව්‍යාපෘතියක් වන පස්චාද් අරගල රටවල තර්ජනයට ලක්වු පාරම්පරික අත්කම් (ශ්‍රී ලංකා) ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ ව්‍යසනයට ලක්වු යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුද සහිභාගීවවුහ. IRCI ආයතනනය මෙම ශ්‍රී ලාංකික සහභාගීවන්නන් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ අත්කම් ප්‍රකෘතිමත් කිරීම සඳහා සැලසුම් සහ අලෙවිකරන උපායමාර්ග සාකච්ඡා කරන ලදි.

වැඩි විස්තර සඳහා මිසාකො ඔනුකි (IRCI) අමතන්න

Yoko Sakai from Toyama Prefectural Board of Education, and Ichiro Miyazaki from commerce, Industry and Labor Department

ටොයාමා ප්‍රාන්ත අධ්‍යාපන මණ්ඩලයේ යෝකෝ සකායි සහ වෙළඳ කර්මාන්ත සහ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉචිරො මියසාකි

Katsuji Nousaku talks about the revitalization of traditional craft production

පාරම්පරික අත්කම් නිෂ්පාදන පුනර්ජීවනය කිරීම පිළිබඳව කට්සුජි නවුසාකි සාකච්ඡා කලේය.

Yoshinori and Takeshi Musashigawa lecture the techniques of lacquer ware in Takaoka

ටකඕකා ප්‍රදේශයේ ලාක්ෂා කර්මාන්තයේ ශිල්පක්‍රම පිළිබඳව යොෂිනෝරි සහ ටකේෂි මුෂෂිගාවා දේශනයක් පැවැත්වුහ.

අත්කම් කලාගාර වෙත ගිය අත්කම් ශිල්පීන්ගෙන් විශේෂඥයන් ප්‍රශ්ණ ඇසුහ.

අත්කම් කලාගාර වෙත ගිය අත්කම් ශිල්පීන්ගෙන් විශේෂඥයන් ප්‍රශ්ණ ඇසුහ.