ප්රනකාශන ව්යාපපෘති ප්රලතිඵලය

2013 චාරිකා වාර්තාව: නැගෙනහිර තිමෝරයේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සහ ජනතා අභිවෘද්ධිය ප්‍රවර්ධනය සඳහා අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම (සංශෝධිත පිටපත)
2013 ICH පිළිබඳ ICRI සමුළුව - යුනෙස්කෝ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් පිළබඳ සම්මුති‍යෙහි නිර්දේශයන් පිළිබඳ උපමානයන් ඇගයීම” ) (අවසාන වාර්තාව) (ලඟදී නිකුත්වීමට නියමිතයි)
2012 International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific(英語版のみ)
ICH පළමු - පර්යේෂකයන්ගේ සමුළුව: “යුනේස්කෝ 2003 සමුළුව ක්‍රියාත්මක කිරීම”
පළමු ජනතාව පිළිබඳ පර්යේෂකයන්ගේ සමුළුව සහ 2003 සම්මුතිය: “ජනතා ආරක්ධණ ක්‍රියාකාරකමක් ලෙස අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් ලේඛනගත කිරීම”
2011 අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම පිඵිබඳ පුහුණුව අවසාන වාර්තාව

IRCI අත්පත්‍රිකාව ජ

IRCI අත්පත්‍රිකාව ජ
(ජපන්ඉංග්‍රිසි))