අවශ්ය්තා තක්සේරුව

ICH ආයතනය රාජ්යෞ නොවන සංවිධානවලින්, පර්යේෂණ ආයතනවලින්, විශ්වවිද්යාිලවලින්, පර්යේෂකයන්ගෙන් සහ ICH ප්රනජාවන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පර්යේෂණ හා අවශ්යරතා පිළිබඳ විවිධ මති මතානන්තර හා ඉල්ලීම් එකතු කරනු ලැබේ. පහත දැක්වෙන තොරතුරු ඔබ විසින් පහත දැක්වෙන විද්යුයත් ලිපිනයට එවනු ලබන්නේ නම් අපි බෙහෙවින් අගය කරමු. irci@irci.jp:

සංවිධාන, ආයතන, ප්රpජාවන් සඳහා:
(1) සංවිධානය / ආයතනය / කණ්ඩායම:
(2) වෙබ් අඩවිය URL: http://
(3) සංවිධාන කාණ්ඩය: Put X, in ( )
( ) ආණ්ඩුව, කෞතුකාගාරය, විශ්ව විද්යාබලය
( ) පර්යේෂණායතන කාණ්ඩය, රාජ්යි නොවන සංවිධානය
( ) NPO, ICH ප්රාජාව, වෙනත්
(4) රට:
(5) ඒකාබද්ධ ව්යාරපෘති අත්දැකීම් (කාල පරිච්ඡේදය, ව්යා‍පෘති නාමය, සම සංවිධානය):
(6) ඔබේ අදහස් හෝ අවශ්යෙතා:


තනි පුද්ගලයන් සඳහා:
(1) නම:
(2) තත්වය:
(3) සංවිධාන කාණ්ඩය: Put X, in ( )
( ) ආණ්ඩුව, කෞතුකාගාරය, විශ්වවිද්යා:ලය
( ) පර්යේෂණ ආයතනය, රාජ්ය නොවන සංවිධානය
( ) NPO, ICH ප්රාජාව, වෙනත්
(4) රට:
(5) විශේෂිත ක්ෂේත්රයය:
(6) වෘත්තීය සංගම් හා ක්රි:යාකාරකම්:
(7) ඒකාබද්ධ ව්යමපෘති අත්දැකීම් (කාල පරිච්ඡේදය, ව්යාවපෘති නම, සම සංවිධානය):
(8) ඔබේ අදහස් හෝ අවශ්ය්තා: