வெளியீடு மற்றும் ஆவணங்கள்

அறிக்கைகள்

2013 ஆய்வுச் சுற்றுலா அறிக்கை: டிமோர் - லெஸ்டேயில் கலாசார அடையாளம் மற்றும் சமுதாய மீண்டெழும் தன்மையினை மேம்படுத்துவதற்காக புலப்படாக் கலாசாரப் பாரம்பரியத்தினைப் பாதுகாப்பதனை நோக்கி (திருத்திய பதிப்பு)

ஐசிஎச் பற்றிய 2013 ஐஆர்சிஐ கூட்டம் -யுனெஸ்கோவின் புலப்படாக் கலாசாரப் பாரம்பரியச் சமவாயம் இரண்டிற்கான வெட்டெழுத்துத் தெரிவடிப்படையினை மதிப்பீடு செய்தல் (இறுதி அறிக்கை) (விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது).

2012 International Field School Alumni Seminar on Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific

முதலாவது ஐசிஎச் ஆய்வாளர்கள் மன்றம்-: “யுனெஸ்கோவின் 2003 சமவாயத்தின் அமுல்படுத்தல்”

சமுதாயங்கள் மற்றும் 2003 சமவாயம் பற்றிய முதலாவது தீவிர ஆய்வாளர்கள் கூட்டம்: “சமுதாயத்தின் பாதுகாப்புச் செயற்பாடுகளுக்கான கருவிகளாக புலப்படாக் கலாசார மரபுரிமைகளை ஆவணப்படுத்தல்”

புலப்படாக் கலாசார மரபுரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கான பயிற்சிக் கற்கைநெறி – 2011 இறுதி அறிக்கை

ஐஆர்சிஐ துண்டுப் பிரசுரம்

ஐஆர்சிஐ துண்டுப் பிரசுரம்