วิสัยทัศน์ / ภาระหน้าที่

วิสัยทัศน์และภารกิจของ IRCI ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก และมีการแก้ไขในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่สองมีดังนี้ :

1. วิสัยทัศน์

(1) สนับสนุนอนุสัญญาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2003 ตามจุดประสงค์มาตรา 4 ย่อหน้าที่ 1ของข้อตกลง

(2) ดำเนินงานให้ลุล่วงตามจุดประสงค์ของมาตรา 4 ย่อหน้าที่ 1 ของข้อตกลงระหว่าง UNESCO กับญี่ปุ่น ผ่านทางกลไกการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ย่อหน้าที่ 2 ของข้อตกลง

(3) ให้ความร่วมมือเพื่อความสำเร็จของแผนกึ่งวาระ37/C4 ของ UNESCO แผน 4 ปีและงบประมาณ 37 C/5  ผ่านทางกลไกการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ย่อหน้าที่ 2 ของข้อตกลง

2. ภาระหน้าที่

(1) เพื่อส่งเสริมและประสานงานการวิจัย เพื่อการนำไปใช้และจัดระเบียบแบบแผนในการอนุรักษ์องค์ประกอบมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอันตรายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  พร้อมกับทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ, สถาบันการวิจัย, ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานราชการและเอกชนอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆในภูมิภาค

 (2) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยของประเทศในเอเชียแปซิฟิก เพื่อการดำเนินการให้เป็นผลดังอ้างอิงในอนุสัญญา 2003 มาตรา11, 12, 13 และ 14  โดยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อประเทศที่กำลังพัฒนา

 (3) เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา มุ่งเน้นบทบาทของการวิจัยที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดระเบียบแบบแผน, ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง, ตัวแทนชุมชนและผู้บริหารงานจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 (4) เพื่อสนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 (5) เพื่อประสานงานกับ ศูนย์ UNESCO ประเภท II และสถาบันแห่งอื่นๆ ในขอบเขตการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอื่นๆ และ

 (6) เพื่อริเริ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันอื่นๆที่มีความสนใจในขอบเขตการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคซึ่งกันและกันระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก