ศูนย์ IRCI รวบรวมความคิดเห็นหรือคำขอต่าง ๆ
เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยและความจำเป็นในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์กรเอกชนหรือ NGO, สถาบันค้นคว้าวิจัย, มหาวิทยาลัย, นักค้นคว้าวิจัย, ประชาคมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH) ฯลฯ

กรุณาแสดงความคิดเห็นโดยใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้

สำหรับองค์กร, สถาบัน, ชุมชน

(1) องค์กร/สถาบัน/กลุ่ม
(2) URLของเว็บไซต์ : http://
(3) ประเภทขององค์กร : กรุณากาเครื่องหมาย X ลงใน ( )
    ( ) รัฐบาล, พิพิธภัณฑ์, มหาวิทยาลัย
    ( ) สถาบันค้นคว้าวิจัย, องค์กรเอกชน (NGO)
    ( ) NPO, ประชาคมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH), และอื่น ๆ
(4) ประเทศ :
(5) ประสบการณ์โครงการร่วม (ระยะเวลา, ชื่อโครงการ, องค์กรที่ร่วมโครงการ):
(6) ความคิดเห็นหรือความต้องการ:
ขอแสดงความขอบคุณอย่างสููง
สำนักงาน IRCI

สำหรับบุคคลที่

กรุณากรอกข้อความดังต่อไปนี้:
(1) ชื่อ:
(2) ตำแหน่ง:
(3) ประเภทขององค์กร : กรุณากาเครื่องหมาย X ลงใน ( )
    ( ) รัฐบาล, พิพิธภัณฑ์, มหาวิทยาลัย
    ( ) สถาบันค้นคว้าวิจัย, องค์กรเอกชน (NGO)
    ( ) NPO, ประชาคมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ICH), และอื่น ๆ
(4) ประเทศ :
(5) สาขาที่เชี่ยวชาญพิเศษ :
(6) สมาคมและกิจกรรมที่เชี่ยวชาญพิเศษ :
(7) ประสบการณ์โครงการร่วม (ระยะเวลา, ชื่อโครงการ, องค์กรที่ร่วมโครงการ):
(8) ความคิดเห็นหรือความต้องการ:
ขอแสดงความขอบคุณอย่างสููง
สำนักงาน IRCI